MijnStalling

De voorwaarden
Voordat je gebruik maakt van de diensten van MijnStalling raden wij je aan deze voorwaarden door te nemen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de software van MijnStalling met al haar bijbehorende diensten. Bij het afsluiten van een overeenkomst met MijnStalling wordt verwezen naar deze voorwaarden. Als je de overeenkomst tekent ga je eveneens akkoord met de voorwaarden.

Het gebruik van MijnStalling
De software van MijnStalling is bereikbaar via een website. Om toegang te krijgen tot deze website dien je in te loggen met een email adres en wachtwoord dat wij voor je aanmaken na het tekenen van onze overeenkomst. MijnStalling is een zogeheten SaaS oplossing; Software as a Service. Dit houdt in dat jij als klant geen eigenaar wordt van de software maar dat die als een dienst via internet wordt aangeboden. De klant krijgt daarbij dus geen toegang tot de programmatuur (code).

Voor het gebruik van onze diensten is een vergoeding verschuldigd. Deze vergoedingen zijn excl. alle belastingen, rechten en heffingen. De vergoeding kan aangepast worden na kennisgeving van minimaal 1 maand voorafgaand aan de eerstvolgende factuur. Aanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd. Tenzij anders overeengekomen wordt de vergoeding altijd jaarlijks vooraf in rekening gebracht. Wanneer de vergoeding niet tijdig wordt betaald, kan MijnStalling de toegang tot onze diensten blokkeren.

Beëindiging van onze overeenkomst
Een abonnement kan per mail naar info@mijnstalling.online opgezegd worden. Een opzegging moet minimaal 1 maand voor de eerstvolgende factuur doorgegeven worden. Op een vroegtijdig beëindigd abonnement wordt geen restitutie aangeboden. Bij beëindiging zal MijnStalling alle verstrekte persoonsgegevens terug overdragen en/of vernietigen. Lees hierover meer bij het kopje “Gegevens en geheimhouding”.

Functioneren en kwaliteit van het platform
Alle diensten van MijnStalling worden aangeboden door middel van een inspanningsverbinternis. Dit houdt in dat MijnStalling haar uiterste best zal doen er voor te zorgen dat het platform zo min mogelijk offline is, geen fouten bevat en eventuele fouten zo snel mogelijk zal herstellen. Wij bieden geen garanties, maar beloven ons uiterste best te zullen doen dit te voorkomen. Ook in weekenden en avonduren.

MijnStalling kan daarbij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de software. Het is niet mogelijk om met oudere versies van ons systeem te werken.

Gegevens en geheimhouding
Na het tekenen van onze overeenkomst wordt verzocht gegevens van je klanten naar ons op te sturen. MijnStalling verzorgd een oplossing waarmee dit op een veilige manier gedeeld kan worden. Wij zullen:

  • Jouw gegevens nooit delen met andere partijen. Mocht dit alsnog nodig zijn dan zal eerst toestemming van jou als klant gevraagd worden. Zie kopje “Samenwerkingen met andere partijen” voor een overzicht waar wij als MijnStalling mee samen werken.
  • Nooit direct contact opnemen met jouw klanten. Dit zal alleen gebeuren door middel van service berichten die vanuit ons systeem automatisch worden verzonden. Zoals een bevestiging e-mail voor het plaatsen van een ophaal-afspraak.
  • Informatie over je gegevens delen met anderen. Zoals hoeveel klanten je hebt, wat de jaarlijkse omzet is, et cetera.

Mocht je om welke reden dan ook je overeenkomst met ons willen verbreken dan zullen wij alle data die gekoppeld is aan jouw account terug overdragen en vervolgens vernietigen. Ook na verbreken van de overeenkomst zullen wij geen informatie verstrekken over jouw bedrijf of klanten aan derden. Mocht iemand op illegale wijze toegang hebben gekregen tot jouw data dan zullen wij dit direct melden.

Samenwerkingen met andere partijen
In sommige gevallen kiezen wij ervoor om gebruik te maken van software van andere partijen. Daarbij kan het voorkomen dat de data van jouw klanten gedeeld moeten worden met deze software partij. Mocht dit een nieuwe software partij zijn dan zullen wij hier eerst toestemming voor vragen. Onderstaand een overzicht van de huidige samenwerkingen:

Stripe
Website: https://stripe.com

Voorwaarden: https://stripe.com/nl/privacy

Samenwerking: Stripe is het programma dat onze financiële afhandeling doet. Dat willen zeggen; het versturen van facturen en het innen van betalingen.

Gedeelde gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Intellectueel eigendom
Zoals aangegeven bij het kopje “Het gebruik van MijnStalling” zijn wij een SaaS oplossing. Dat houdt in dat meerdere bedrijven gebruik maken van onze software (het is dus niet exclusief voor jou) en je kan onze software niet overdragen of verkopen aan andere personen of bedrijven.

Ook is het niet toegestaan een kopie van onze software te maken of deze te bewerken. Mocht je de voorwaarden m.b.t. het intellectueel eigendom schenden dan zullen de kosten worden verhaald op jou als schender van deze regels.

Bij het tekenen van de overeenkomst krijgen wij het recht om gebruik te maken van beeldmateriaal van de klant. Bijvoorbeeld logo, bedrijfsnaam, foto’s, etc. Bij verbreken van de overeenkomst wordt dit beeldmateriaal vernietigd.

Aansprakelijkheid
De klant is verantwoordelijk voor het invoeren en/of controleren van correcte gegevens in de software van MijnStalling. MijnStalling is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook in verband met het gebruik van de diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van MijnStalling is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de afnemer in het afgelopen jaar betaald heeft aan MijnStalling. MijnStalling kan niet tot nakoming van enige verplichting worden gehouden als een omstandigheid buiten de macht van MijnStalling ligt en niet kon worden voorzien (overmacht). MijnStalling kan alleen aansprakelijk gesteld worden na een ingebrekestelling met daarbij een redelijk termijn om de tekortkoming op te kunnen lossen. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MijnStalling hier adequaat op kan reageren.

Facturatie
Vanuit de software van MijnStalling kunnen automatisch facturen worden verzonden naar de klanten van onze afnemer. Als afnemer van onze software blijf je zelf verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van de berichten die via MijnStalling worden verzonden.

Beveiliging
MijnStalling zal zich inspannen om de software zo goed mogelijk te beveiligen. De klant is zelf verantwoordelijk om een gecompliceerd wachtwoord aan te maken voor zijn/haar account. Ondanks voorgaande kan MijnStalling helaas niet garanderen dat ongeautoriseerde deren nooit in staat zullen zijn de genomen beveiligingsmaatregelen te omzeilen. De afnemer accepteert dit risico wanneer er gebruik gemaakt wordt van de diensten van MijnStalling. In het geval van een breuk in de beveiliging zullen wij de klant direct op de hoogte stellen.

Aanvullingen en slotbepaling
MijnStalling kan altijd deze servicevoorwaarden aanpassen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht zodra deze op de MijnStalling website zijn geplaatst. De klant zal per mail op de hoogte gesteld worden van wijzigingen in de voorwaarden. Ook kan MijnStalling altijd verbeteringen in de software aanbrengen, functionaliteiten toevoegen of verwijderen. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden. Als één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze voorwaarden. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

MijnStalling kan de voorwaarden wijzigen. Deze pagina toont altijd de laatste versie. De voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in mei 2022.

Bedankt voor je interesse!

Laat je gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Bedankt voor uw bericht, wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.