MijnStalling

Algemene voorwaarden

  1. Algemene voorwaarden

1.1 Voordat je gebruik maakt van de diensten van MijnStalling raden wij je aan deze voorwaarden door te nemen.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de software van MijnStalling, hierna “diensten” genoemd. Bij het tekenen van de overeenkomst van MijnStalling wordt verwezen naar deze voorwaarden. Na het tekenen van onze overeenkomst ben je gerechtigd gebruik te maken van de diensten van MijnStalling.

  1. Gebruiksrecht MijnStalling

2.1 Het gebruik van de software via de websiteportal en de webapp van MijnStalling is een SaaS-oplossing: “Software as a Service”. Dit houdt in dat de afnemer niet de beschikking krijgt over de software zelf maar dat die als een dienst via internet wordt aangeboden. De afnemer krijgt daarbij ook geen toegang tot de programmatuur (code).

2.2 Voor het gebruik van onze diensten is een vergoeding verschuldigd. Deze vergoedingen zijn excl. alle belastingen, rechten en heffingen. De vergoeding kan aangepast worden na kennisgeving van minimaal 1 maand voorafgaand aan de eerstvolgende factuur. Aanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd. Tenzij anders overeengekomen wordt de vergoeding altijd jaarlijks vooraf in rekening gebracht. Wanneer de vergoeding niet tijdig wordt betaald, behoudt MijnStalling het recht om de toegang tot de diensten stop te zetten.

2.3 Voor de afnemer wordt door MijnStalling een of meerdere accounts aangemaakt waarmee de afnemer toegang krijgt tot MijnStalling.

  1. Beëindiging

3.1 Een abonnement kan schriftelijk per mail naar info@mijnstalling.online opgezegd worden. Opzegging moet minimaal 1 maand voor de eerstvolgende factuur doorgegeven worden. Op een vroegtijdig beëindigd abonnement wordt geen restitutie aangeboden. Bij beëindiging zal MijnStalling alle verstrekte persoonsgegevens terug overdragen en/of vernietigen.

 

  1. Dienstverlening en software

4.1 Alle diensten van MijnStalling worden door de afnemer uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

4.2 MijnStalling zal zich inspannen om zo min mogelijk downtime te laten optreden. MijnStalling biedt geen garantie op de precieze hoeveelheid uptime. Bij eventuele downtime zal MijnStalling zich inspannen de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

4.3 MijnStalling kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de software.

4.4 Het is niet mogelijk om met oudere versies van onze software te blijven werken.

 

  1. Intellectueel eigendom

5.1 MijnStalling is eigenaar van de software, als afnemer ontvang je het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht van de software in de vorm van een licentie voor interne bedrijfsdoeleinden. Het is niet toegestaan om de informatie op de website en het webportaal MijnStalling te verveelvoudigen of te bewerken. Kosten voortvloeiend uit schending van de auteursrechten komen voor rekening van de afnemer. MijnStalling verkrijgt het recht om het beeld-en woordmerk van de afnemer te gebruiken zolang de afnemer gebruik maakt van de software.

 

  1. Aansprakelijkheid

6.1 De afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar gegevens in de software van MijnStalling. MijnStalling is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook in verband met het gebruik van de diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van MijnStalling is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de afnemer in het afgelopen jaar betaald heeft aan MijnStalling. MijnStalling kan niet tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid buiten de macht van MijnStalling ligt en niet kon worden voorzien (overmacht). MijnStalling kan alleen aansprakelijk gesteld worden na een ingebrekestelling met daarbij een redelijk termijn om de tekortkoming op te kunnen lossen. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MijnStalling hier adequaat op kan reageren.

 

  1. Facturatie

7.1 Vanuit de software van MijnStalling kunnen automatisch facturen worden verzonden naar de klanten van onze afnemer. Als afnemer van onze software blijf je zelf verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van de berichten die via MijnStalling worden verzonden.

 

  1. Beveiliging

8.1 MijnStalling zal zich inspannen om de software zo goed mogelijk te beveiligen. De afnemer is zelf verantwoordelijk om een gecompliceerd wachtwoord aan te maken voor zijn/haar account. Ondanks voorgaande kan MijnStalling helaas niet garanderen dat ongeautoriseerde deren nooit in staat zullen zijn de genomen beveiligingsmaatregelen te omzeilen. De afnemer accepteert dit risico wanneer er gebruik gemaakt wordt van de diensten van MijnStalling.

 

  1. Aanvullingen en slotbepaling

9.1 MijnStalling is te allen tijde gerechtigd om deze servicevoorwaarden aan te passen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht zodra deze op de MijnStalling website zijn geplaatst. De afnemer zal via de webportaal gevraagd worden om de nieuwe versie van de servicevoorwaarden te accepteren. Ook behoudt MijnStalling het recht om verbeteringen in de software aan te brengen, functionaliteiten toe te voegen of te verwijderen. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden. Als één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze voorwaarden. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

 

MijnStalling kan de voorwaarden wijzigen. Deze pagina toont altijd de laatste versie. De voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in april 2022.

 

 

 

Bedankt voor uw bericht, wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Bedankt voor je interesse!

Laat je gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.